29 Aralık 2010 Çarşamba

Simple Present Tense (Geniş Zaman)

THE SIMPLE PRESENT TENSE - GENİŞ ZAMAN
 
A. USE
1. The simple present is used to describe a present situation. Simple Present, içinde bulunulan anı ifade etmek için kullanılabilir.
I work in Istanbul. (I work now and will work for the future). He is a hardworking student.
2. The simple present is used to indicate habitual actions or events that regularly happens.Simple present ile alışkanlıklar ve her gün yapılan işler ifade edilebilir. Bu tür cümlelerde genellikle sıklık zarfları (always, usually, generally etc) kullanılır.
She often goes to work late. The child usually drink milk before going to bed.
3. The simple present is used to express general truths such as scientific fact.Bilimsel gerçekleri ve doğruluğu kanıtlanmış genellemeleri bu tense ile ifade ederiz.
Water freezes at 0 C. (A scientific fact) Water boils at 100 C.
4. The simple present is also used in expressions like "I think, I know, I see, etc." Ayrıca, "I think, I believe" (sanırım, inanıyorum ki) gibi ifadeler geniş zamanda kullanılabilir.
I think you are a hardworking student. I know you're right.
5. The simple present can also be used to talk about the future..Gelecekle ilgili veya gelecekte yapılması planlanmış durumlarda kullanılabilir veya gelecekle bağlantılı cümlelerde geniş zaman kullanabiliriz.
You'll succeed if you study harder.
I'll visit Topkapi Palace if I go to Istanbul.
The bus leaves at seven o'clock. I have an important examination tomorrow.
 
6. The simple present tense is also used with certain verbs (like, taste, believe, sound, feel, hear, remember, weigh, smell, etc) Şimdiki zamanda kullanılmayan "Non-Progressive Verbs" dediğimiz fiiller vardır. Bu fiiller, geniş zaman ile kullanılabilir. "Like, taste, believe, sound, feel, hear, remember, weigh, smell, love, look, seem, appear, mind, expect, suppose, realize, forget, want, dislike, prefer" gibi fiiller şimdiki zamanda kullanılmayan ancak geniş zamanda kullanılabilen Non-Progressive Fiillerdir.
I don't believe you. She doesn't love me.
B. STRUCTURE

Positive Structure:
I work in a great factory
You work
He works
She works
It works
We work
They work

Negative Structure:

I don't
in a great factory.
You don't
He doesn't
She doesn't work
It doesn't
We don't
They don't

Question structure:

Do I
in a great factory?
Do You
Does He
Does She work
Does It
Do We
Do They
TO BE IN SIMPLE PRESENT TENSE   (Bu konu daha önce bir başka başlıkta verilmişti.)
I am   a teacher
You are a student
He is a boy
She is a girl
It is a dog
We are students
They are peopleKaynak: ingilizcenet.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIMPLE PRESENT TENSE
Simple Present Tense Türkçe'deki geniş zamanın ifadesidir Aşağıda bu zamanın kullanımıyla ilgili ders anlatımı vardır
Auxiliary verbs: do/does don't/doesn't
DİKKAT!: Üçüncü tekil şahıslarda (he,she,it) olumlu cümlelerde fiilin sonuna "s" takısı gelir Olumsuz ve soru cümlelerinde does veya doesn't kullanıldığı için fiilin sonuna "s" takısı gelmez
ÖRNEK TABLo
("He,she ve it" üçüncü tekil şahıs oldukları için olumlu cümlede görüldüğü gibi fiilin sonuna "s" takısı gelmiştir Ama olumsuz ve soru cümlelerinde yardımcı fiil kullanıldığı için "s" kullanılmamıştır)
USE 1 Repeated Actions
(Tekrarlanan eylemler)
Use the Simple Present to express the idea that an action is repeated or usual The action can be a habit, a hobby, a daily event, a scheduled event or something that often happens
(Simple Present Tense bir eylemin sürekli tekrarlandığı veya alışılagelmiş olduğu fikrini verir Bu eylem bir alışkanlık, hobi, günlük bir olay, planlanmış bir olay veya sık sık tekrar eden bir olay olabilir)
EXAMPLES:
I play tennis (Tenis oynarım)
She does not play tennis (O teniz oynamaz)
The train leaves every morning at 8 am (Tren her sabah saat 8'de hareket eder)
The train does not leave at 9am (Tren saat 9'da hareket etmez)
She always forgets her purse (O hep cüzdanını unutur)
He never forgets his wallet (O hiç cüzdanını unutmaz)
Every twelve months, the Earth circles the sun (Her oniki ayda bir dünya güneşin etrafında bir tur atar)
The sun does not circle the Earth (Güneş dünyanın çevresinde dönmez)
USE 2 Facts or Generalizations
(Gerçekler veya genellemeler)
The Simple Present can also indicate the speaker believes that a fact was true before, is true now, and will be true in the future It is not important if the speaker is correct about the fact It is also used to make generalizations about people or things
(Geçmişte, bugün ve gelecekte konuşan kişinin açısından doğruluğunu hiç kaybetmeyen şeyler için kullanılır Aynı zamanda insanlar veya diğer şeylerle ilgili genelleme yaparken bu zaman kullanılır)
EXAMPLES:
Cats like milk (Kediler sütü sever)
Birds do not like milk (Kuşlar süt sevmez)
California is in America (Kaliforniya Amerika'dadır)
California is not in the United Kingdom (Kaliforniya İngiltere'de değildir)
Windows are made of glass (Pencereler camdan yapılır)
Windows are not made of wood (Pencereler ağaçtan yapılmaz)
New York is a small city(New Yok küçük bir şelirdir) (Aslında New York'un büyük bir şehir olmasının burada bir önemi yoktur)
TIME EXPRESSIONS IN SIMPLE PRESENT TENSE
Time expressions zaman belirten ifadelerdir ve İngilizce'de her zaman için farklı ifadeler kullanılır Özellikle sınavlarda cümlenin hangi tense olduğunu anlamak için time expression'ların bilinmesi çok önemlidir
always (daima) She always listens to classical music (O hep klasik müzik dinler)
usually (genellikle) I usually go to cinema at weekends (Genellikle haftasonları sinemaya giderim)
often (sık sık) They often visit us (Bizi sık sık ziyaret ederler)
sometimes (arasıra) She sometimes writes me a letter (Bana arasıra mektup yazar)
rarely (nadiren) I rarely smoke (Nadiren sigara içerim)
never (hiç, asla) I never drink alcohol (Hiç alkol içmem)
every day/year/week etc (her gün/yıl/hafta vs) I go to work every day (Hergün işe giderim)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tests on Simple Present Tense:

Exercise 1
http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/StudyZone/330/grammar/pres1.htm

Exercise 2
http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/simple-present/form/exercises

Exercise 3
http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/simple-present/form/exercises?02

Exercise 4
http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/simple-present/form/exercises?05

Exercise 5
http://www.englishlearner.com/tests/present_simple_sentences_1.shtml

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme