8 Kasım 2014 Cumartesi

Quantifiers; Some,Any, Much, Many, A few, A little, A lot of, No (Türkçe Konu Anlatımı)

İngilizce'yi daha iyi anlamamıza yardımcı olacak bir başka konu daha; Quantifiers. Miktar Belirleyicileri olarak adlandırılan quantifiers geldikleri ismin ne kadar olduğunu nitelerler ve miktarını belirtirler. İngilizce'de en sık kulllanılan miktar belirleyicleri olan "some, any, much, many, a lot of, a little, a few, no" ile ilgili detaylı anlatım ve örnekleri aşağıda bulabilirsiniz. 
Some 
1. Sayılamaz veya sayılabilir çoğul isimlerle birlikte genellikle olumlu cümlelerde kullanılır. Sayılamaz isimlerle kullanıldığında " biraz ", sayılabilir çoğul isimlerle kullanıldığında " birkaç " anlamına gelir.

  * My sister has got some money. / Kız kardeşimin biraz parası var.
  * There are some apples in the basket. / Sepette birkaç elma var.
  There is some milk in the fridge. / Buzdolabında biraz süt var.
  * I have got some colored pencils. / Benim birkaç renkli kalemim var.

2.  Aynı şekilde karşımızdaki kişiye ikramda bulunurken, ondan bir şey rica ederken soru cümlelerinde ''some '' , " biraz " veya " birkaç " anlamında kullanılabilir.

   Would you like to drink some tea? / Biraz çay içmek ister misin?
   Can I have some butter? / Biraz tereyağı alabilir miyim?
   Can you give some apples ? / Bana birkaç elma verebilir misin?  


Any 
 1. Soru cümlelerinde bir şeyin varlığını ya da yokluğunu sormak için " hiç " anlamında kullanılır. Sayılamaz veva sayılabilir çoğul isimlerle beraber kullanılması gerekir.
    
   * Is there any bread at home? / Evde hiç ekmek var mı?
   * Have you got any sisters? / Hiç kız kardeşin var mı?
   * Are there any students in the class? / Sınıfta hiç öğrenci var mı?

 2. Olumsuz cümlelerde yine " hiç " anlamında bir şeyin olmadığını bulunmadığını söylerken de " any " kullanılır. Sayılabilir tekil - çoğul isimler ve sayılamaz isimlerle kullanılır.

    * There isn't any tea in the cup. / Fincanda hiç çay yok.
    * She hasn't got any bad friends. / Onun hiç kötü arkadaşı yok.
    * There aren't any factories in this town. / Bu kasabada hiç fabrika yok.


Much
1. Sayılamaz isimlerle beraber soru ve olumsuz cümlelerde " çok, fazla " anlamlarında kullanılır. Sayılamaz isimlerle kullanıldığı için çok anlamına gelse de " tekil " bir isim gibi işlem görürür.

   * Has your father got much money? / Babanın çok parası var mı?
   * There isn't much water in the bottle. / Şişede çok su yok

2. '' Much ''  '' how ''  soru edatını başa getirerek " How much " şeklinde de soru cümlelerinde kullanılır. Sayılamaz isimlerle beraber miktar sormak için kullanılır.
   
  * How much snow is there outside? / Dışarıda ne kadar kar var? 
  * How much milk is there in the glass? / Bardakta  ne kadar süt var?

   *** Bu tür sorulara cevap verirken kalan miktara göre " some, a little, a lot of " gibi miktar belirteçleri
       kullanılabilir. 

  * How much money have you got? / Ne kadar paran var?
    I have got some money. / Biraz param var.

2.1. Bir şeyin fiyatını da " How much " ifadesini kullanarak sorarız. 

     * How much is this car? / Bu araba ne kadar?
     * How much are these chairs? / Bu sandalyeler ne kadar?


 Many
1. Sayılabilir isimlerle beraber soru ve olumsuz cümlelerde " çok, fazla " anlamında kullanılır. Ancak Amerikan İngilizce' sinde olumlu cümlelerde de karşınıza çıkabilir.

   * Are there many people in the cinema? / Sinemada çok insan var mı? 
   * You haven't got many story books. / Sen fazla hikaye kitabına sahip değilsin.

2. '' Many '' , aynı " much "  gibi '' how '' soru edatıyla beraber " How many " şeklinde soru cümlelerinde de kullanılabilir. Sayılabilir isimlerle beraber miktar sormak için kullanılır.

   * How many days are there in a week? / Bir haftada kaç gün var?
   * How many boys are there in this class? / Bu sınıfta kaç erkek var?
   * How many apples are there in the basket? / Sepette ne kadar elma var? 

*** Bu tür sorulara kesin olarak sayıyı biliyorsak iki tane, beş tane gibi cevap verebiliriz ancak net olarak sayıyı bilmiyorsak   " some, a few, a lot of " gibi miktar belirteçlerini kullanabiliriz.

    Have many friedns have you got in the school? / Okulda ne kadar arkadaşın var?
    I have got thirty friends in the school. / Okulda otuz arkadaşım var.
    I have got a lot of friends in the school./ Okulda birçok arkadaşım var.


A lot of / Lots of 
Hem sayılabilir hem de sayılamaz isimlerle beraber olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinde " çok, bir çok, çok fazla " anlamında kullanılır. '' A lot of '' ile '' Lots of '' arasında yazılışları dışında bir fark yoktur.

   * There is a lot of olive oil. / Çok miktarda zeytin yağı var. 
   * There aren't lots of lazy students in this course. / Bu kursta çok fazla tembel öğrenci yok.
   * Have you got a lot of adventure books? / Senin çok fazla macera kitabın var mı?


A little 
1. Sayılamayan isimlerle beraber " biraz " anlamında kullanılır. Olumlu anlamda kullanılır ve bulunduğu cümlelerde iyimser bir anlam vardır. Az ama yeterli anlamını taşır.

    * I have got a little money. / Biraz param var. ( Az ama bana yeterli miktarda )
    * She has got a little milk. She can make a cake. /  O biraz süte sahip. Kek yapabilir. ( Az ama kek yapmasına yeter miktarda)

1.1. Bazı niteleme ifadeleri getirerek  azlığın derecesi pekiştirilebilir. Bu ifadelerin hepsi olumsuz anlam belirtir.

    so little = oldukça az
    very little = çokz az
    only a little = sadece biraz
    too little = oldukça az


    I have got too little money. / Oldukça az param var. ( yeterli değil )

1.2. '' A little '' ifadesi " " takısı düşürülerek " little " şeklinde de kullanılabilir. Kullanımsal olarak olumsuz anlam taşır ve  miktarın yeterli olmadığını, yetmeyeceğini belirtir.

    * She has got little money. She can't afford to buy this car. / Onun çok az parası var. ( Onun yeterli parası yok. ) Bu arabayı almaya gücü yetmez.

    * There is little oil. I can't make an omelette. / Çok az yağ var. Omlet yapamam.


 Not: Şuna dikkat etmek gerekir ki " little " analamca olumsuz olduğu için cümlelenin " not " kullanarak olumsuz yapılmasına gerek yoktur.


 A few
 1. Sayılabilen  çoğul isimlerle beraber " birkaç " anlamında kullanılır. Cümlede kullanıldığında olumlu yani iyimser anlam taşır.  " A little " gibi az ama yeterli anlamı taşır. 

   * There are a few students in the school. / Okulda birkaç öğrenci var.
   * There are a few egss in the fridge. I can make a cake. / Dolapta birkaç yumurta var. Kek yapabilirim.

1.1. Bazı niteleme ifadeleri getirerek  azlığın derecesi pekiştirilebilir. Bu ifadelerin hepsi olumsuz anlam belirtir.

     quite a few = oldukça (çokluk ifade eder)
     rather a few = oldukça (çokluk ifade eder)
     so few = oldukça az sayıda
     very few = çok az sayıda
     only a few = sadece bir kaç tane, çok değil
     too few = oldukça az

1.2. '' A few ''  ifadesi " a " takısı düşürülerek " few " şeklinde de kullanılabilir. Kullanımsal olarak olumsuz anlam taşır ve  miktarın yeterince olmadığını, yetmeyeceğini belirtir.

    * There are few chairs to sit. / Oturmak için az sayıda sandalye var.  ( Herkese yetmeyeceği anlamındadır.)
    * There are few egss in the fridge. I can't make a cake./ Dolapta az yumurta var. Kek yapamam. ( Yetmez anlamında)


 No
'' No '' , belirteçi " yok " anlamındadır ve cümle içerinde " not any " yerine kullanılır. Cümlede yapı değişmesi dışında anlamsal bir değişiklik bulunmaz. Sayılabilir çoğul isimler ve sayılamayan isimlerle kullanılır. 

    * There isn't any toothpaste. / Hiç diş macunu yok.
    * There is no toothpaste. / Hiç diş macunu yok.

    * They haven't got any cars. / Onların hiç arabası yok.
    * They have got no cars. /  Onların hiç arabası yok.

 Not: Dikkat edilmesi gereken nokta " no " ifadesinin kullanıldığı cümleler yapıca olumlu gibi görünsede
No = yok " anlamı taşıdığı için cümle de olumsuz anlamda olur. 


Source: http://ingilizce-ogreniriz.blogspot.com.tr

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme