1 Ocak 2011 Cumartesi

Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman)

İngilizce'de “Present Continuous Tense” (Şimdiki Zaman) cümlelerinde işler, iş yapılırken söylenirler, söylenirken yapılmakta olurlar. Şimdiki Zaman konuşma esnasında devam etmekte olan eylemleri ifade etmek için kullanılır. Bu tür cümlelerde çoğu zaman, "now, at the moment, at the present, right now, just now, at this moment" gibi zaman zarfları kullanılır.

Örneğin,

Ben gidiyorum, sen geliyorsun, o konuşuyor, gibi.

Kuralacak cümleyi önce “Simple Present Tense” (Geniş Zaman) olarak düşünürsek; Örneğin,  


“I go” yani “Ben giderim.” Bu cümleyi “Present Continuous Tense” (Şimdiki Zaman) şekline çevirmek için özneden sonra bu “Tense”in bir özelliği olarak “to be” yardımcı fiilinin uygun olan şekli kullanılır. “am, are, is”  fiilin sonuna da “ing” eki getirilir. Böylece, “Present Continuous Tense” cümle kurulmuş olur. 

Özne
to be fiili
fiil + ing
I
am
going

Ben gidiyorum.


Present Continuous Tense


I

am

You
are
He
She  
It
is
We
are
You
are
They
are 

“Present Continuous Tense”
(Şimdiki zaman) cümleleri “Simple Present Tense” (Geniş Zaman) cümleleri ile birlikte karşılaştırılacak olursa; 
 
I go to school.                         Ben okula giderim.         (Simple Present Tense)
I am going to school.              Ben okula gidiyorum.      (Present Continuous Tense) 
 
You go to school.                   Sen okula gidersin.
You are going to school.        Sen okula gidiyorsun.
 
She goes to school.                O, okula gider.
She is going to school.           O, okula gidiyor. 
 
We go to school.                    Biz okula gideriz.
We are going to school.         Biz okula gidiyoruz.
 
You go to school.                   Siz okula gidersiniz.
You are going to school.        Siz okula gidiyorsunuz.

They go to school.                  Onlar okula giderler.
They are going to school.      Onlar okula gidiyorlar.

 
“Present Continuous Tense” ile “now” (şimdi) zaman zarfı kullanılır.

Örneğin,
 
He is putting his hat on his head now. ,
Şimdi o, şapkasını başına koyuyor. (giyiyor)
 
Ali is looking out of the window now.
Şimdi Ali pencereden dışarı bakıyor.   
Ayşe is going to school.
Ayşe okula gidiyor. 
We are studying English.
Biz İngilizce çalışıyoruz.
 
Your mother is drinking a cup of tea.
Anneniz bir fincan çay içiyor.
 
My uncle is telling me a story.
Amcam bana bir hikaye anlatıyor.  
The boys are eating apples.
Çocuklar elma yiyorlar.
Your mother is cooking in the kitchen.
Annen mutfakta yemek pişiriyor.

Our horses are running in the field.
Bizim atlarımız tarlada koşuyorlar.


Present Continuous Tense ile olumsuz cümleler :

“Present Continuous Tense” ile kurulmuş cümleler olumsuz şekle çevrilirken yardımcı fiil ile asıl fiilin arasına olumsuzluk eki olan “not” getirilir.
I am going to school.                          Ben okula gidiyorum.      (olumlu cümle)  
I am not going to school.                   Ben okula gitmiyorum.    (olumsuz cümle)  

You are reading a book.                   
Sen bir kitap okuyorsun.
You are not reading a book.              Sen bir kitap okumuyorsun.

He is coming home.                            
O, eve geliyor.
He is not coming home.                      O, eve gelmiyor.

Ayşe is writing a letter.                    
Ayşe bir mektup yazıyor.
Ayşe is not writing a letter.              Ayşe bir mektup yazmıyor.

It is running on the road.                   O, yolda koşuyor.
It is not running on the road.             O, yolda koşmuyor.

We are giving money to you.             Biz size para veriyoruz.
We are not giving money to you.      Biz size para vermiyoruz.

They are speaking.                             Onlar konuşuyorlar.
They are not speaking.                      Onlar konuşmuyorlar.

My aunt is not sleeping in the room.
Benim halam odada uyumuyor.

Ayşe is not looking out of the window.
Ayşe pencereden dışarı bakmıyor.

I am not listening to the radio.
Ben radyo dinlemiyorum.

The children are not playing on the road.
Çocuklar yolda oynamıyorlar.

My mother is not cooking now.
Benim annem şimdi yemek pişirmiyor.
 
The birds are not singing now.
Kuşlar şimdi ötmüyor.

Present Continuous Tense ile soru cümleleri :


Present Continuous Tense ile kurulmuş cümle soru şekline çevrilirken, olumlu cümledeki “to be” yardımcı fiilini yani “am, are, is”leri öznenin yani isim veya şahıs zamirlerinin başına getirilir.

Present Continuous Tense ile örnekler :

I am going to school.                       
Ben okula gidiyorum.                  (düz cümle)
Am I going to school?                       Ben okula gidiyor muyum?          (soru cümlesi)

You are reading a book.                   Sen bir kitap okuyorsun.
Are you reading a book?                  Sen bir kitap okuyor musun?

He is buying some bread.                 O, biraz ekmek satın alıyor.  
Is he buying some bread?                O, biraz ekmek satın alıyor mu?

Ayşe is drinking tea.                         Ayşe çay içiyor.
Is Ayşe drinking tea?                        Ayşe çay içiyor mu?

We are swimming in the sea.            Biz denizde yüzüyoruz.
Are we swimming in the sea?            Biz denizde yüzüyor muyuz?

They are playing football.                  Onlar futbol oynuyorlar. 
Are they playing football?                 Onlar futbol oynuyorlar mı?

Şimdi ekmek yiyor musunuz?
Are you eating bread now?

Is my aunt sleeping in the room?  
Benim halam odada uyuyor mu? 

Is Ayşe looking out of the window?
Ayşe pencereden dışarı bakıyor mu?

Are they playing on the road?  
Onlar yolda oynuyorlar mı?

Are the birds singing now?
Kuşlar şimdi ötüyorlar mı? 


Is your teacher, teaching you English?  
Öğretmeniniz size İngilizce öğretiyor mu? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESENT CONTINUOUS TENSE
A. STRUCTURE (YAPI)

Özne + Yardımcı Fiil (am/is/are) + Asıl Fiil (+ing) + Nesne
Subject + Auxiliary Verb (am/is/are) + Main Verb (+ing) + Object

Positive Structure:


I am
You are
He is
She is working
It is
We are
They are

Kısaltmalar: I'm, you're, he's, she's, it's, we're, they're şeklinde yardımcı fiil özneyle birleştirilerek kısaltma yapılabilir.

Negative Structure:

I am
You are
He is
She is not working
It is
We are
They are

Kısaltmalar: I'm not, you're not, you aren't, he's not, he isn't, she's not, she isn't, it's not, it isn't, we're not, we aren't, they're not, they aren't...

Question structure:


Am I
Are You
Is He
Is She working?
Is It
Are We
Are They

Soru halinin olumsuz şeklinde yardımcı fiil ve not ayrı yazılıyorsa, "not" özneden sonra yazılmalıdır; Am I not? Are you not? Aren't you? Is he not? Isn't he? şeklinde kullanılabilir...

B. KULLANIM
Şimdiki Zaman konuşma esnasında devam etmekte olan eylemleri ifade etmek için kullanılır. Bu tür cümlelerde çoğu zaman, "now, at the moment, at the present, right now, just now, at this moment" gibi zaman zarfları kullanılır.

Take your umbrella, it's raining.
Right now, I'm going home.


Gelecek zaman zarfları kullanılarak, gelecekte yapılması tasarlanan eylemler ifade edilebilir. 
What are you doing next week?
I'
m travelling tomorrow. 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
PRESENT CONTINUOUS (PRESENT PROGRESSIVE)

Exercise 1
http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/present_progressive_statements_long.htm

Exercise 2
http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/present_progressive_statements_long2.htm

Exercise 3
http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/present_progressive_negation_long.htm

Exercise 4
http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/present_progressive_negation_contracted.htm

Exercise 5
http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/present-progressive/form/exercises

Exercise 6
http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/present-progressive/form/exercises?form02

Exercise 7
http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/present-progressive/form/exercises?form05

Exercise 8
http://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-51877.php

Exercise 9
http://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-61329.php

Exercise 10
http://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-45590.php
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme